W Zespole Szkół w Waszkowskiem w roku szkolnym 2015/2016
realizowano program edukacji przyrodniczej i ekologicznej
"ŚLADAMI CHRONIONYCH ZAKĄTKÓW I ICH MIESZKAŃCÓW 2016".

 
 
 
 
 

Program „Śladami chronionych zakątków i ich mieszkańców 2016” realizowany w Zespole Szkół w Waszkowskiem ma na celu:
 

-

Dostrzeganie piękna wokół nas, kształtowanie poczucia estetyki, poznania piękna terenów dorzecza rzeki Warty.

- Poszerzenie wiedzy na temat roślin i zwierząt chronionych, pogłębianie wiedzy o formach ochrony przyrody w najbliższej okolicy.
- Podtrzymanie tradycji obchodów Dnia Ziemi w szkole.
- Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, wyrabianie postawy odpowiedzialności za stan środowiska.
- Poszerzenie wiedzy przyrodniczo ekologicznej i rozbudzanie świadomości ekologicznej.
- Poznanie zależności zachodzących w środowisku.
- Inspirowanie aktywności twórczej dzieci, umiejętność współdziałania w grupie.
- Kształtowanie u uczniów pozytywnych postaw wobec problemów środowiska przyrodniczego.
- Wzmacnianie pozytywnych doznań estetycznych i emocjonalnych związanych z przyrodą.
- Popularyzacja walorów najbliższej okolicy - Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.
- Popularyzacja różnorodności występujących roślin i zwierząt na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody Polski.
- Rozwijanie zainteresowań światem przyrody, zapoznanie z formami prezentacji egzotycznych gatunków roślin, zwierząt.
- Wyrabianie wrażliwości na piękno obiektów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.
 
 
 

 Marzec - Kwiecień 2016
Zajęcia w terenie – pobliskie lasy

Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki

 

 

 

 

 

 

 

 Marzec - Kwiecień 2016
Zajęcia w terenie – pobliskie lasy

Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki

Rośliny chronione

 

 

 

 15.04.2016
Wycieczka

Jaskinia Raj - Zamek w Chęcinach

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć !!!

 

 

 

Projekt "Śladami chronionych zakątków i ich mieszkańców" został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

...

 
Copyright by Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Waszkowskiem