Społeczność uczniowską reprezentują:

 

Przewodnicząca Rady SU - Zuzanna Janiak z klasy VII

Zastępca przewodniczącej Rady SU - Piotr Lubański z klasy VI

 

Pozostali członkowie Rady:

 

Borczyk Natalia (klasa V),

Lebiedziński Kacper (klasa V),

Rosiński Maciej (klasa VI),

Wesołowski Dawid (klasa VI),

Buczkowska Dominika (klasa VII)

Ścisły Daniel (klasa VIII),

Jasiak Aleksandra (klasa VIII),

Olejnik Dominika (klasa VIII).

 


 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu  są: na szczeblu klas: samorządy klasowe, na szczeblu szkoły: Rada Samorządu.
 
Do zadań rady uczniowskiej należy:

- przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego;

- występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami

dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;

- gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;

- wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję

 szkoły.

 

Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania;

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i

 zachowaniu;

- prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiające

 zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a

 możliwością rozwijania własnych zainteresowań;

- prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej;

- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,

 sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w

 porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 

Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 

Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi.

 

...

 
Copyright by Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Waszkowskiem