W Zespole Szkół w Waszkowskiem w roku szkolnym 2013/2014
realizowano program edukacji przyrodniczej i ekologicznej
ŚLADAMI CHRONIONYCH ZAKĄTKÓW I ICH MIESZKAŃCÓW".

 
 
 

Program „Śladami chronionych zakątków i ich mieszkańców” realizowany w zespole Szkół w Waszkowskiem ma na celu:
 

-

Dostrzeganie piękna wokół nas, kształtowanie poczucia estetyki, poznania piękna terenów dorzecza rzeki Warty.

- Poszerzenie wiedzy na temat roślin i zwierząt chronionych, pogłębianie wiedzy o formach ochrony przyrody w najbliższej okolicy.
- Podtrzymanie tradycji obchodów Dnia Ziemi w szkole.
- Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, wyrabianie postawy odpowiedzialności za stan środowiska.
- Poszerzenie wiedzy przyrodniczo ekologicznej i rozbudzanie świadomości ekologicznej.
- Poznanie zależności zachodzących w środowisku.
- Inspirowanie aktywności twórczej dzieci, umiejętność współdziałania w grupie.
- Kształtowanie u uczniów pozytywnych postaw wobec problemów środowiska przyrodniczego.
- Wzmacnianie pozytywnych doznań estetycznych i emocjonalnych związanych z przyrodą.
- Popularyzacja walorów najbliższej okolicy - Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.
- Popularyzacja różnorodności występujących roślin i zwierząt na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody Polski.
- Rozwijanie zainteresowań światem przyrody, zapoznanie z formami prezentacji egzotycznych gatunków roślin, zwierząt.
- Wyrabianie wrażliwości na piękno obiektów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.
 
 
 
 25 kwietnia 2014r.
Szkolny Dzień Ziemi 2014
 
 7 maja 2014r.
Wycieczka do Biskupina
 
 13 maja 2014r.
Wycieczka do Tomaszowa
 
 15 maja 2014r.
Wycieczka do Kołacinka
 
 16 - 17 maja 2014r.
Wycieczka do Warszawy
 
 22 maja 2014r.
Wycieczka leśniczówki
 
 30 maja - 1 czerwca 2014r.
Wycieczka do Zakopanego
 
 10 czerwca 2014r.
Wycieczka do ZOO Safari
 
 11 czerwca 2014r.
Wycieczka rowerowa do rezerwatu Korzeń
 

...

 
Copyright by Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Waszkowskiem